OPINIONE

Sa (nuk)është zyrtare gjuha shqipe në Maqedoni

Përdorimi i gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare, jo vetëm qe duhet te respektohet si e drejtë kushtetuese, por duhet të punohet edhe me tej që gjuha shqipe të përcaktohet në mënyrë eksplicite si gjuhë zyrtare në Maqedoni. Po ashtu, të garantohet edhe me ligjet përkatëse, si dhe të aplikohet shembulli i lartcekur, ku përdoruesit e gjuhëve zyrtare në institucione shtetërore do të kompensohen. Këto do të ndikonin në mënyrë më efikase dhe më të drejtë për zbatimin e përdorimit të gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare në Republikën e Maqedonisë së Veriut, përdorimi i së cilës ka qenë dhe vazhdon të jetë tepër i ngadalshëm

Nga Kasam HASANI

Se sa është e sa nuk është zyrtare gjuha shqipe në Republikën e Maqedonisë së Veriut, është folur, diskutuar dhe shkruar mjaft, sidomos pas pavarësimit të Maqedonisë, e veçanërisht pas ndryshimeve Kushtetuese të cilat janë bazuar në principet e Marrëveshjes së Ohrit të vitit 2001. Mirëpo, për fat të keq, edhe me këto amandamentime të Kushtetutës, gjuha shqipe në Republikën e Maqedonisë se Veriut nuk u bë kategori kushtetuese, por u emërtua si “gjuhë që e flasin më shumë se 20% e popullatës në Republikën e Maqedonisë se Veriut”. Përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe ka qenë dhe ende është tepër i ngadalshëm. Fajtor për këtë nuk është vetëm pushteti, por edhe vetë popullata shqiptare në Maqedoni, e sidomos elita politike dhe intelektuale shqiptare në Maqedoni. Mospërdorimi zyrtar i gjuhës shqipe gjithnjë është arsyetuar duke thënë se për këtë çështje, sikurse edhe për shumë të tjera në Maqedoni, kinse nuk ka disponim politik, kuptohet, nga pala maqedonase. Është e çuditshme pse gjithmonë është pritur dhe ende pritet që të krijohet “disponim politik”, kur për këtë çështje ekzistojnë zgjidhje kushtetuese dhe ligjore. Prandaj, në vend të disponimit politik, duhet të kërkohet krijimi dhe zbatimi i normave juridike, si dhe sanksionim për moszbatimin e këtyre normave.

Edhe unë kam shkruar mjaft për këto çështje, por çdoherë duke bërë vështrim dhe analiza nga aspekti i Kushtetutës dhe ligjeve në fuqi për përdorimin e gjuhës shqipe në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Megjithë, këtë herë do të paraqes dhe përshkruaj në mënyrë gazetareske një rast i cili ka të bëjë me përdorimin, respektivisht mospërdorimin e gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare në Maqedoni, ku mund te duket sa komik aq edhe tragjik.

LEXO »  Kaos, skandal apo konfuzion?!

Një shoku im nga fshati Cërvicë, Komuna e Kërçovës, për shkaqe objektive, para dy muajsh më autorizoi që në emër të tij të lidh një kontratë për qeranë, të banesës së tij në Prishtinë, me një person tjetër po në Prishtinë. Miku im këtë autorizim e kishte përpiluar në Kërçovë – të noteri shqiptar (A.H). Duke pasur parasysh që dhënësi i autorizimit, noteri, dhe unë, si i autorizuar, jemi të tre shqiptare, si dhe fakti që autorizimi do të përdoret në Republikën e Kosovës – Prishtinë, ku gjuhë zyrtare është gjuha shqipe, dhënësi i autorizimit ka kërkuar nga noteri që autorizimi të përpilohet në gjuhën shqipe. Mirëpo, noteri ka refuzuar duke i sqaruar se me Ligjin mbi noteritë, është paraparë që pranë noterëve në Maqedoni, procedurat zhvillohen dhe aktet përpilohen ekskluzivisht vetëm në gjuhën maqedone. Prandaj, shokut tim autorizimi i është lëshuar në gjuhën maqedone.

Pasi e pranova autorizimin e përpiluar, me të njëjtin lidha kontratën për dhënien e banesës me qera, të cilën ishte e nevojshme ta evidentoj edhe në organet tatimore në Prishtinë. Zyrtari i këtij organi i habitur më pyeti përse autorizimi është i shkruar në gjuhën maqedone, duke u bazuar në faktet dhe rrethanat e lartpërmendura. Siç e tha edhe ai, në bazë të njohurive të tij, sipas Kushtetutës së Maqedonisë, gjuha shqipe është gjuhë zyrtare në Maqedoni. Unë e njoftova se kjo çështje në fakt është e përcaktuar me Ligjin mbi noterinë. Ai edhe me tutje i habitur filloi të polemizojë me mua duke më thënë se si është e mundur që një e drejtë të parashihet me Kushtetutë, kurse të mohohet me ligj. Në fund, zyrtari më tha: “Zotëri, më falni, por autorizimin e shkruar në gjuhën maqedone duhet ta përktheni tek përkthyesi zyrtar në gjuhën shqipe”. E unë ashtu edhe veprova, me qëllim që ta kryeja obligimin ndaj shokut tim.

Me këtë rast, edhe një herë dëshiroj të jap disa mendime dhe sugjerime rreth përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe:

LEXO »  Gazetarët nuk janë armiq

– Në Republikën e Maqedonisë së Veriut duhet patjetër që gjuha shqipe në Kushtetutë të bëhet kategori kushtetuese (të emërtohet si “gjuha shqipe”, e jo “gjuha e folur nga me shumë se 20% e popullatës”);

– Me të madhe duhet të insistohet nga shqiptarët, e posaçërisht nga intelektualet, që kjo gjuhë të përdoret në fushëveprimin e të gjitha organeve dhe institucioneve të çdo shkalle, në Maqedoni;

– Ligjet dhe aktet tjera të organeve dhe institucioneve shtetërore të hartohen, shqyrtohen, aprovohen dhe shpallen edhe në gjuhën shqipe;

– Sa më parë duhet të fillohet që procedurat gjyqësore, të zhvillohen në gjuhën shqipe.

Kusht për këtë është ndryshimi urgjent i ligjeve përkatëse procedurale, siç janë: Ligji i Procedurës Penale, Ligji i Procedurës Civile, Ligji i Procedurës Administrative, Ligji mbi Noterët, etj. Këto ligje tani në fuqi, pamundësojnë përdorimin e gjuhës shqipe në këto institucione ngase shprehimisht parashohin që këto procedura të zhvillohen vetëm në gjuhën maqedone. Përveç kësaj, duhet që në procedurat ankimore, te këto ligje, të parashihet që për cenimin e të drejtës së përdorimit të gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare, organi më i lartë të kujdeset sipas detyrës zyrtare (ex officio), pavarësisht nëse kjo çështje është ankimuar nga pala apo jo. Arsyetimet që shpeshherë bëhen edhe nga pjesëtarët shqiptarë, se në Maqedoni ende nuk ka kushte për përdorimin e gjuhës shqipe në procedurat gjyqësore, administrative dhe të ngjashme, janë te pabaza nga disa shkaqe. Në Republikën e Maqedonisë se Veriut ka më shumë se 20 vite që mësimi në disa Universitete zhvillohet në gjuhën shqipe, e madje ekziston edhe mundësia për të studiuar në Kosovë dhe Shqipëri. Për më tepër, janë zhvilluar kuadro qysh prej vitit 1970 kur u hap Universiteti i Prishtinës, në të cilin në mënyrë permanente janë zhvilluar me qindra kuadro shqiptar nga Maqedonia.

Po te merret si shembull rasti i Kosovës, si krahinë në Jugosllavi, në vitin 1970 me Ligjin mbi Barazinë e Gjuhëve dhe Shkrimeve sanksionohej mospërdorimi, respektivisht cenimi i barazisë se gjuhëve dhe shkrimeve, si vepër penale. Kështu, filloi menjëherë përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe si çështje e obligueshme në punën e të gjitha organeve dhe institucioneve shtetërore. Këtë përdorim të gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare e kanë bërë juristet, ekonomistët, inxhinierët, mjekët, administratorët e profesioneve të tjera, të cilët kanë qenë të shkolluar në Beograd, Zagreb, Sarajeve, Shkup, etj., kryesisht në gjuhën serbo-kroate ose maqedone. Po ashtu, edhe në Prishtinë deri në vitin 1970 mësimi në Universitet është zhvilluar në gjuhën serbo-kroate, nga profesorë të ndryshëm të Beogradit, Sarajevës, Podgoricës, Shkupit, etj.

LEXO »  Rrugëtimi nga fëmijëria deri në Presidencë

Jam i mendimit se përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe nuk duhet të trajtohet dhe shikohet vetëm si e drejtë, por kjo çështje duhet të shihet e ndihet edhe si obligim, si për shqiptaret, ashtu edhe për maqedonasit. Njëherit, përdorimi i gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare, mendoj se duhet edhe të stimulohet materialisht për ata të cilët e përdorin edhe këtë gjuhë në institucionet përkatëse. Gjatë ekzistimit të Jugosllavisë Socialiste, në Kosovë dhe Vojvodinë, ku në Kosovë ishin 2 gjuhë zyrtare, kurse në Vojvodinë 6 gjuhë, me dispozita të veçanta rregullohej mënyra dhe kushtet për dhënien e provimeve të gjuhëve zyrtare. Ekzistonin tre shkallë të njohjes dhe përdorimit të gjuhëve zyrtare (ta flasësh, ta kuptosh-përkthesh, ta shkruash). Varësisht nga shkalla e njohjes dhe përdorimit të gjuhës zyrtare, personit i takonte edhe kompensim material i caktuar. Këtë provim të gjuhës e jepnin jo vetëm shqiptarët, por edhe pjesëtarë të komuniteteve të tjera.

Kështu që, përdorimi i gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare, jo vetëm qe duhet te respektohet si e drejtë kushtetuese, por duhet të punohet edhe me tej që gjuha shqipe të përcaktohet në mënyrë eksplicite si gjuhë zyrtare në Maqedoni. Po ashtu, të garantohet edhe me ligjet përkatëse, si dhe të aplikohet shembulli i lartcekur, ku përdoruesit e gjuhëve zyrtare në institucione shtetërore do të kompensohen. Këto do të ndikonin në mënyrë më efikase dhe më të drejtë për zbatimin e përdorimit të gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare në Republikën e Maqedonisë së Veriut, përdorimi i së cilës ka qenë dhe vazhdon të jetë tepër i ngadalshëm.

(Autori është ish-kryeprokuror i Prokurorisë së Lartë në Shkup)

Lajme të ngjashme

Kush po ëndërron ëndrrën evropiane në Serbi?

Press Online

Amerika dhe Shqipëria: Nga armiq të papajtueshëm te partnerë strategjikë

Press Online

Shqiptarët e harruar në Turqi

PressOnline.mk

Të ruajmë shëndetin mendor të më të rinjve tanë!

Press Online

Mësimet e një çerekshekulli

Press Online

Shqipëria, që nuk e njohim dhe nuk duam ta shohim

Press Online